Dictats de frases en valencià (Primera part)


32 dictats de 6 o 7 frases cada un. Servixen per a practicar la comprensió oral i l'expressió escrita.