Expressions i frases fetes

a bulto, a la buena de Dios a la babalà, a la bona de Déu

a carretadas, a patadas a carretades, a palades, a balquena, a cabassos

a chorro, en abundancia a doll, en abundància

a ciegas, a tientas, a pies juntillas a ulls clucs, a les palpentes, a cegues

a ciencia cierta amb certesa, de ciència certa

a decir verdad amb franquesa, francament

a diestro y siniestro a tort i a dret

a escape, a toda prisa a corre-cuita, a corre-corrents, de pressa

a escondidas d’amagat

a grandes rasgos a grans trets, amb poques paraules

a la vez alhora, a la vegada

a las mil maravillas, a pedir de boca a cor què vols, cor què desitges; a meravella; d’allò més bé

a lo mejor tal volta, potser; si molt convé; segons com; qui sap si

a mediados de a mitjan


a medida que a mesura que, tal com

a no ser que llevat que, fora que, si no és que, tret que

a oscuras a les fosques

a raíz de arran de

a rastras a rossegons, arrossegant

a regañadientes, de mala gana a contracor, de mala gana

a su vez al seu torn

acerca de sobre, pel que fa a, quant a

al fin y al cabo al cap i a la fi, fet i fet, al capdavall

al menos almenys, si més no

al pelo com l’anell al dit, a tomb

al por mayor a l’engròs

al por menor, a granel al detall, a la menuda

al oído a cau d’orella

apenas a penes

como mínimo, por lo menos com a mínim, pel cap baix

con creces de sobra, amb escreix

con sinceridad amb sinceritat, sincerament, de cor

cuanto antes mejor com més aviat millor

dado que atès que; posat que, a condició que, si, posat cas que

de antemano per endavant

de arriba abajo, de pies a cabeza de cap a peus, de dalt a baix

de balde de franc, gratuïtament, gratis, debades

de bote en bote de gom a gom

de buena gana de bon cor, de tot cor, de bona gana

de cabo a cabo, de cabo a rabo de cap a cap, de cap a peus

de firme de valent, de ferm

de golpe, de pronto de colp, de colp i volta, de sobte

de hinojos de genolls

de hito en hito de fit a fit

de nuevo de nou

de par en par de bat a bat

de paso de passada

de pe a pa, al dedillo amb detall, punt per punt, de cap a peus, fil per randa

de puntillas de puntetes

de rebote, de rechazo de rebot, de retop

de reojo de reüll, de cua d’ull

de repente, de sopetón de sobte, tot d’una

de soslayo de biaix, de gairell // de reüll, de cua d’ull

de veras, de verdad, en serio de veres, de debò

de vez en cuando de tant en tant

debido a per causa de, per raó de, gràcies a, per culpa de

dejarse de cuentos deixar-se de romanços

desde luego evidentment, sens dubte, certament, i tant!

en ayunas en dejú

en balde debades, inútilment, en va

en cantidad suficiente a bastament, prou

en cuanto a pel que fa a, quant a

en el acto, enseguida que tot seguit, a l’acte, de seguida

en seguida de seguida, tot seguit

en todo caso, si acaso si més no, en tot cas, potser, si de cas, si per cas

en vez de, en lugar de en compte de, en comptes de, en lloc de

hoy por hoy ara per ara, ara com ara

más bien més aviat, més aïna

más o menos si fa no fa, més o menys

ni mucho menos ni de bon tros, ni de molt

ni siquiera ni tan sols

por adelantado per endavant, a la bestreta [pagar]

por añadidura a més a més, d’afegitó

por la tremenda a la valenta, passe el que passe

por lo menos si més no, almenys

por lo pronto de moment, d’entrada, ara com ara, de primer

sano y salvo sa i estalvi

si procede si escau, si és procedent

siempre y cuando sempre que

sin embargo amb tot, no obstant això, això no obstant, tanmateix